Общи Условия

Условия за ползване на Уеб сайта

Определения

„Уеб сайт” означава уеб сайтът www.belio1.com, включително базата данни, дизайнът, текстът, изображенията, графиката и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него, както и резултатите от търсения, всички домейни, свързани със сайта и всички софтуерни продукти и технологии, които са част от сайта.

Уеб сайтът www.belio1.com и цялото му съдържание принадлежи, функционира и се публикува от ЕООД.

Съгласие с условията за ползване на Уеб сайта

При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт.

ЕООД си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

Авторски права

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, както и всички софтуерни програми и приложения са собственост на ЕООД  и/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на ЕООД и/или на неговите партньори е забранено. ЕООД си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

Ограничение на отговорността

Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност.

Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно ЕООД  и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

ЕООД не може да гарантира, че:

·       Достъпът до Уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време

·       Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти

·       Персоналът на ЕООД (включително неговите служители, управители, съдружници, свързани с него лица, представители и др. под.) не поемат нито пряко, нито по подразбиране, какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения, стоките или услугите, предоставяни от или чрез Уеб сайта, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин уеб сайтове.

ЕООД  не носи отговорност за съдържанието на статии, публикувани на www.belio1.com . Статиите изразяват личното виждане, мнение и оценка на техните автори. В случай че  някоя статия съдържа предложения и съвети, то ЕООД по никакъв начин не гарантира практическата им приложимост и не носи отговорност за резултатите от тяхното прилагане. Изразените в тези статии мнения, оценки, изводи, анализи, съвети, препоръки, и др.под. по никакъв начин не отразяват официалното становище на ЕООД  с оглед на поместената в тях информация. Публикуването на подобни статии на  www.belio1.com  не означава, че ЕООД одобрява, поддържа или се съгласява с тяхното съдържание.

Забранено използване

Уеб сайтът не може да бъде използван за:

·       Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство

·       Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на ЕООД, по каквато и да било друга причина

·       Създаване, проверка, актуализация или изменение на ваши собствени или на трети лица бази данни, досиета, указатели, списъци с клиенти, мейлинг-листове, списъци с електронни пощенски адреси и др. под., използвани за търговски цели

·       Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства (включително и без ограничение роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства)

Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:

·       Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта

·       Да увреди неговата функционалност

·       Да натовари неговата инфраструктура във вида й, определен от ЕООД

·       Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта

·       Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

Други

ЕООД си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.

ЕООД  може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със своите продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.

Настоящите Условия съдържат всички условия на договора между Вас и ЕООД относно ползването от Ваша страна на Уеб сайта.Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.